HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN