HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 46324: Bán buôn cà phê
Ngày duyệt hồ sơ: 06/10/2022
Thôn 9, Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01452: Chăn nuôi lợn
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 10, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1077- 10770: Sản xuất cà phê:
Ngày duyệt hồ sơ:
Đắk Nông
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày duyệt hồ sơ:
QL14, Thôn 10, Xã Trường Xuân, Huyện Đăk Song,Tỉnh Đăk Nông, Việt Nam
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN